Informacje

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski informuje, że siedziba naszego biura jest już czynna. Jednocześnie informujemy, że ze względu na pandemię COVID 19 obowiązują szczególne środki ostrożności, takie jak noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Dyrektor Okręgu Krystyna Dzióbek


Drogie koleżanki i drodzy koledzy,
oczekując 25 maja, cieszyłem się na spotkanie  z dużą ilością (miałem nadzieję, że tak będzie) członków Pomorskiego Okręgu, Polskiego Związku Niewidomych oraz na wspólne pływanie i zwiedzanie Gdańska z perspektywy Motławy.
Niestety pandemia, która nas wszystkich dotknęła, spowodowała, że musieliśmy zmienić nasze plany, przyzwyczajenia i sposób funkcjonowania w społeczeństwie.
Dlatego też z bólem serca ale jednocześnie dbając o nasze bezpieczeństwo jestem zmuszony odwołać tą atrakcyjną (tak sądzę) wycieczkę.
Mam nadzieję, że gdy sytuacja unormuje się i spadnie zagrożenie  zdrowia i życia, dojdzie ona do skutku.
Myślę ewentualnie o wrześniu 2020 roku lub o wiośnie 2021 roku. Oczywiście  są to tylko przypuszczenia, a i tak życie wszystko zweryfikuje.
W przypadku, gdy będziemy mogli bezpiecznie udać się w rzeczną „podróż” po Gdańsku, poinformuję Państwa z dużym wyprzedzeniem.
Na razie trzymam mocno kciuki za Pana Tomasza właściciele Boat&Bike, żeby w tych ciężkich czasach udało mu się przetrzymać i nie zamknąć swojej firmy.
Życzę Wam wszystkim oraz waszym najbliższy, dużo zdrowia (bo to chyba najważniejsze) i patrzenia w przyszłość z optymizmem.

Wojciech Kilkowski
Prezes Zarządu
Okręgu Pomorskiego
Polskiego Związku Niewidomych


OGŁOSZENIE

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

1. Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Formalne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna.

4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia:
a) CV,
b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zgodnie z wymogami formalnymi,
c) kserokopie dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe.

5. Warunki zatrudnienia:
a) umowa cywilno – prawna (zlecenie), (kwota 30 zł brutto za 1 godz.pracy), (30 godzin asysty na jedną osobę niepełnosprawną) przewidywany termin zatrudnienia: od kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku
b) usługa realizowana w okresie od kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
c) praca na terenie Miasta Gdańsk (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 – 22:00.

6. Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta w szczególności mają polegać w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
d) asystowaniu w załatwieniu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2020 roku osobiście od 8-14, Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk, pocztą lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Bliższe informacje można uzyskać tel. 58 341-26-83, 724 888 821

Dyrektor
OP PZN Krystyna Dzióbek

Gdańsk, dnia 06.04.2020 r.


OGŁOSZENIE

OKRĘG POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZEKU NIEWIDOMYCH W GDAŃSKU INFORMUJE O NABORZE OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” W 2020 ROKU.

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PODPISANEJ UMOWY MOPR GDAŃSK pt. „Niewidomy z asystentem”

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niewidome i słabowidzące posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania: wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
załatwieniu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w OP PZN Gdańsk ul. Jesionowa 10 80-261 Gdańsk (Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.pomorski.pzn.org.pl)
Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta

CZAS TRWANIA PROGRAMU

od 1kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 58 341 26 83,
724 888 821 p. Krystyna Dzióbek

Karta zgłoszenia


POMOC DLA NASZYCH STARSZYCH CZŁONKÓW

W związku z epidemią koronawirusa Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych informuje, że służy pomocą naszym starszym członkom, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.
Pomożemy zrobić zakupy, zrealizować receptę czy wynieść śmieci. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 341 26 83.
Pracownicy okręgu pomorskiego.


Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

 

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk

tel./fax: (58) 341 26 83      |      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia placówki

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:00

wtorek: 8:00 - 18:00

NIP 957-08-23-766      |      REGON 192667695      |      KRS: 0000099691

NUMER KONTA: 96 1160 2202 0000 0000 2787 7555 Bank Millennium S.A.


Prosimy, przekaż nam swój 1 % podatku,
w polu Numer KRS wpisz 0000099691.

W biurze Okręgu (ul. Jesionowa 10, Gdańsk) oraz biurach Kół Powiatowych udzielamy bezpłatnej pomocy w rozliczaniu PITów.


RODO

Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, 80 261 Gdańsk, ul. Jesionowa 10,

Tel. 58 341 26 83;  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 i 9 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

a. W celu  realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Niewidomych;

b. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;

c. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

d. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej realizacji celów statutowych niezbędne.

4. Dane osobowe będą pobierane bezpośrednio od członków Związku, ich rodziców lub opiekunów.

5. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez czas niezbędny w związku z realizacją zadań statutowych PZN,

b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.

6. Prawa osoby której dane są przetwarzane

Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych mogą być:

a. Instytucje z którymi podpisujemy umowy na realizację naszych zadań statutowych,     /PFRON, Urzędy Miast i Gmin, PCPR, MOPR, Urząd Marszałkowski/

b. Partnerzy współpracujący z Administratorem,  

c. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych celów statutowych;

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Gdańsk, 24.05.2018

 

 

 

Dodatkowe informacje