Zaproszenie do udziału w projektach

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w 1 z 4 projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

1. Projekt „PracujeMy”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0092/16

Projekt skierowany do 30 osób niepełnosprawnych w st. umiarkowanym i znacznym, niepracujących z powiatów nowodworski, sztumski, malborski, mających szczególne trudności w znalezieniu zatrudnienia. W przypadku os. bezrobotnych – dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zastosowane w pierwszej kolejności będą instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym. W przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu pomocy wsparcie dla nich nie będzie mieć charakteru aktywizacji zawodowej. W celu aktywizacji społ.–zaw. ww. grupy docelowej wsparciem z zakresu aktywnej integracji o charakterze społ. objęto również ich najbliższe otoczenie.

 

Okres realizacji projektu: marzec - grudzień 2017.

 

Celem projektu jest w ww. okresie poprawa aktywizacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych 30 kobiet i mężczyzn z ww. powiatów.

 

Cele szczegółowe:

1.     Zwiększenie samodzielności 30 osób niepełnosprawnych.

2.     Wzrost wiedzy i umiejętności30 osób niepełnosprawnych w obszarze autoprezentacji, technik i metod skutecznego poszukiwania pracy, zdrowego trybu życia oraz sytuacji lokalnym rynku pracy.

3.     Wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji społeczno – zawodowej 30 ON

4.     Podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 osób niepełnosprawnych potwierdzone dyplomami/certyfikatami itp.

5.     Nabycie doświadczenia zawodowego przez 11 uczestników projektu.

6.     Uzyskanie zatrudnienia przez min. 22% uczestników projektu w terminie do 3 m-cy po

ukończeniu udziału w projekcie.

7.     Postęp w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia bądź udział w dalszej aktywizacji społecznej, społeczno – zawodowej lub zawodowej przez min. 56% uczestników projektu w terminie do 3 m-cy od zakończenia udziału uczestnika w projekcie.

8.     Wzmocnienie właściwej postawy osób z otoczenia wobec osób z niepełnosprawnością.

 

Zadania:
1. Preselekcja i Indywidualna Ścieżka Rozwoju

2. Aktywizacja społeczna – wsparcie grupowe

3. Aktywizacja społ. – wsparcie indywidualne

4. Szkolenia i kursy zawodowe

5. Aktywizacja zawodowa – staże

6. Aktywizacja zawodowa – doradztwo

7. Otoczenie - integracja społeczna


Całkowita wartość Projektu wynosi:
445 329,73 zł
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi:
423 063,24 zł

 


 

2. Projekt „Akademia kobiet sukcesu”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0064/16

Projekt skierowany do 30 kobiet niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepracujących z powiatów Gdynia, powiat pucki, wejherowski i kartuski. W przypadku kobiet bezrobotnych – dla zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zastosowane w pierwszej kolejności będą instrumenty aktywnej integracji o charakterze społ. W przypadku  kobiet bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu pomocy wsparcie dla nich nie będzie mieć charakteru aktywizacji zawodowej. W celu aktywizacji społeczno–zawodowej ww. grupy docelowej wsparciem z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym objęto również ich najbliższe otoczenie.

 

Okres realizacji projektu: marzec -grudzień 2017.

 

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych kobiet z ww. powiatów w okresie marzec – grudzień 2017.

 

Cele szczegółowe:

1.     Wzrost wiedzy i umiejętności 30 kobiet w obszarze autoprezentacji, technik i metod skutecznego poszukiwania pracy, radzenia ze stresem, zdrowego trybu życia oraz sytuacji lokalnym rynku pracy.

2.     Wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji społeczno -zawodowej 30 kobiet.

3.     Podniesienie kwalifikacji zawodowych 12 kobiet potwierdzonych uzyskaniem dyplomów, certyfikatów.

4.     Nabycie doświadczenia zawodowego przez 11uczestniczek.

5.     Uzyskanie zatrudnienia przez minimum 22% uczestniczek w terminie do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie.

6.     Wzmocnienie właściwej postawy osób z otoczenia wobec osób niepełnosprawnych.

7.     Postęp w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia bądź udział w dalszej aktywizacji społecznej, społeczno –zawodowej lub zawodowej przez min. 56% uczestników projektu w terminie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

 

Zadania:

1.     Preselekcja i Indywidualna Ścieżka Rozwoju

2.     Aktywizacja społeczna – wsparcie grupowe

3.     Aktywizacja społeczna – wsparcie  indywidualne

4.     Szkolenia i kursy zawodowe

5.     Aktywizacja zawodowa – staże

6.     Aktywizacja zawodowa – doradztwo

7.     Otoczenie - integracja społeczna

 

Całkowita wartość Projektu wynosi:445 279,73 zł
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi:
423 015,74 zł

 


 

3. Projekt „Równe szanse”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0089/16

Projekt skierowany do 30 osób o niepełnosprawności sprzężonej w stopniu umiarkowanym i znacznym (17K i 13M), niepracujących z powiatów Słupsk, słupski, lęborski i bytowski. W przypadku os. bezrobotnych – dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zastosowane w pierwszej kolejności będą instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym. W przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu pomocy wsparcie dla nich nie będzie mieć charakteru aktywizacji zaw.W celu aktywizacji społeczno – zawodowej ww. grupy docelowej wsparciem z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym objęto również ich najbliższe otoczenie.

 

Okres realizacji projektu: marzec – grudzień 2017.

 

Celem projektu jest poprawa aktywizacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych 30 kobiet i mężczyzn z ww. powiatów.

 

Cele szczegółowe:

1.     Zwiększenie samodzielności 30 osób niepełnosprawnych.

2.     Wzrost wiedzy i umiejętności 30 osób niepełnosprawnych w obszarze autoprezentacji, technik i metod skutecznego poszukiwania pracy, zdrowego trybu życia oraz sytuacji lokalnego rynku pracy.

3.     Wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji społeczno – zawodowej 30 osób niepełnosprawnych.

4.     Podniesienie kwalifikacji zawodowej 15 osób niepełnosprawnych potwierdzonych uzyskaniem dyplomów, certyfikatów.

5.     Nabycie doświadczenia zawodowego przez 11 osób niepełnosprawnych.

6.     Uzyskanie zatrudnienia przez minimum 12% uczestników projektu w terminie do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie.

7.     Wzmocnienie właściwej postawy osób z otoczenia wobec osób niepełnosprawnych.

8.     Postęp w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia bądź udział w dalszej aktywizacji społecznej, społeczno –zawodowej lub zawodowej przez minimum 46% uczestników projektu w terminie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

 

Zadania:

1. Preselekcja i Indywidualna Ścieżka Rozwoju

2. Aktywizacja społeczna – wsparcie grupowe

3. Aktywizacja społeczna – wsparcie indywidualne

4. Szkolenia i kursy zawodowe

5. Aktywizacja zawodowa – doradztwo

6. Aktywizacja zawodowa – staże

7. Otoczenie - integracja społeczna

 

Całkowita wartość Projektu wynosi:445 004,93zł
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi:
422 754,68 zł

 


 

4. Projekt „Samodzielnie w przyszłość”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0085/16

Projekt skierowany do 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepracujących z powiatów Gdańsk, gdański i tczewski, które niedawno utraciły wzrok lub uległ on znacznemu pogorszeniu i nie przystosowały się do nowej rzeczywistości. W przypadku osób bezrobotnych – dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zastosowane  w pierwszej kolejności będą instrumenty aktywnej integracji o charakterze społ. W przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I i II profilu pomocy wsparcie dla nich nie będzie mieć charakteru aktywizacji zawodowej. W celu aktywizacji społeczno –zawodowej ww. grupy docelowej wsparciem z zakresu aktywnej integracji o charakterze społ. objęto również ich najbliższe otoczenie.

 

Okres realizacji projektu: marzec – grudzień 2017.

 

Celem projektu jest w ciągu 10 m-cy wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych osób z ww. powiatów.

 

Cele szczegółowe:

1.     Zwiększenie samodzielności 30 osób niepełnosprawnych.

2.     Wzrost wiedzy i umiejętności 30 ON w obszarze autoprezentacji, technik i metod skutecznego poszukiwania pracy, zdrowego trybu życia oraz sytuacji lokalnego rynku pracy.

3.     Wzmocnienie motyw do zmiany sytuacji społeczno – zawodowej 30 ON.

4.     Podniesienie kwalifikacji zawodowej 15 osób niepełnosprawnych potwierdzonych uzyskaniem

dyplomów, certyfikatów.

5.     Nabycie doświadczenie zawodowego przez 11 uczestników projektu.

6.     Uzyskanie zatrudnienia przez minimum 22% uczestników projektu w terminie do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie.

7.     Postęp w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia bądź udział w dalszej aktywizacji społecznej, społeczno – zawodowej lub zawodowej przez minimum 56% uczestników projektu w terminie do 3 m-cy od zakończenia udziału uczestników w projekcie.

8.     Wzmocnienie właściwej postawy osób z otoczenia wobec osób niepełnosprawnych.

 

Zadania:

1.     Preselekcja i Indywidualna Ścieżka Rozwoju

2.     Aktywizacja społeczna – wsparcie grupowe

3.     Aktywizacja społeczna – wsparcie indywidualne

4.     Szkolenia i kursy zawodowe

5.     Aktywizacja zawodowa – staże

6.     Aktywizacja zawodowa – doradztwo

7.     Otoczenie - integracja społeczna

 

Całkowita wartość Projektu wynosi:445 229,73
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi:
422 968,24

Wyjazd dzieci do Somin

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 do 21 lipca 2017 r. (od piątku do piątku) organizujemy wyjazd wypoczynkowy, o charakterze sportowo-rekreacyjnym, dla dzieci z dysfunkcją wzroku, bez poważniejszych dodatkowych ograniczeń, w wieku od 9 do 16 lat, do Ośrodka „Kaszubski Bór” w Sominach, gmina Studzienice, powiat Bytów.    

Dzieci będą przebywać w Ośrodku bez rodziców, pod okiem doświadczonej kadry instruktorów. Zakwaterowanie – w sześcioosobowych domkach z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodek położony jest w lesie, nad jeziorem. Posiada własną plażę, kąpielisko, a także – stadninę koni. Podczas pobytu przewidujemy plażowanie, kąpiele (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), naukę jazdy konnej, a także zajęcia w parku linowym pod okiem doświadczonych instruktorów oraz gry zespołowe i terenowe, zabawy i inne zajęcia integracyjne.    

Zgłoszenia uczestników – pod nr tel. 724 888 823 (Magdalena Korewa-Łubniewska), do dnia 19 czerwca br.    

Odpłatność uczestnika za udział w wyjeździe wynosi 300,- zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto Okręgu Pomorskiego PZN (numer rachunku podany jest powyżej) w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., z dopiskiem „Udział w wyjeździe sportowo-rekreacyjnym do Somin”. W związku z dużym zainteresowaniem niniejszym wyjazdem oraz z uwagi na to, że ilość uczestników jest ograniczona, nie dokonanie wpłaty w ww. terminie traktować będziemy jako rezygnację z udziału dziecka w wyjeździe.

Dojazd do Ośrodka – we własnym zakresie, należy przybyć 14 lipca około godziny 14-tej. Dziecko powinno zabrać ze sobą: leki, które stale używa, wygodne ubranie i buty, strój kąpielowy, okrycie przeciwdeszczowe, filtr chroniący przed słońcem oraz płyn przeciw komarom i kleszczom.    

Do udziału dziecka w wyjeździe niezbędne jest także wypełnienie i podpisanie się na załączonej karcie uczestnika, którą należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu. Karta ta zawiera też orzeczenie lekarskie, które powinno być wypełnione i podpisane przez lekarza pediatrę. Prosimy także o przysłanie (lub przywiezienie ze sobą do Somin) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Więcej wiem i potrafię więcej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie
„Więcej wiem i potrafię więcej”
dofinansowanego z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
(Umowa ZZO/000225/11/D z dnia 11.04.2017 r.)

Termin realizacji zadania 01.04.2017- 31.03.2019.  

Jednym z założeń projektu jest uczestnictwo w większości proponowanych przez nas form wsparcia są nimi: 

 1. Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską,
 2. Zajęcia z zakresu czynności życia codziennego,
 3. Terapia zajęciowa w ramach grup wsparcia,
 4. Wsparcie psychologiczne grupowe,
 5. Pomoc psychologiczna indywidualna,
 6. Szkolenia komputerowe,
 7. Szkolenia osób chorych na cukrzycę,
 8. Poradnictwo prawne,
 9. Udzielanie informacji, poradnictwa, sprzętu rehabilitacyjnego. i pomocy technicznej. 

Wyżej wymienione zajęcia, szkolenia, warsztaty, spotkania, realizowane będą w placówce Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku (ul. Jesionowa 10), w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu przez okres 12 m-cy lub w naszych placówkach terenowych,  ewentualnie w miejscu zamieszkania beneficjenta.      

Można umawiać się osobiście, a także telefonicznie pod  nr 58 341-26-83

Ankieta nt. zapalenia błony naczyniowej oka

Szanowni Państwo, poniżej została załączona krótka ankieta sprawdzającą stan wiedzy na temat schorzenia uveitis - zapalenie błony naczyniowej oka - które nie leczone może prowadzić do utraty widzenia. PZN organizuje  w dniu 6 czerwca kolejną debatę z udziałem wszystkich zainteresowanych stron tj lekarzy, pacjentów, decydentów i mediów  na temat możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tego schorzenia. Z naszego doświadczenia wynika, że schorzenie to jest bardzo mało znane i trudne do zdiagnozowania. Dlatego bardzo proszę o  pomoc w wypełnieniu bardzo krótkiej ankiety, która  posłuży do wstępnej oceny stanu wiedzy decydentów i pacjentów. Ankieta jest anonimowa, prosimy jedynie podać z jakiego województwa pochodzi respondent. Zależy nam na jak największej liczbie  odpowiedzi - zarówno spośród ludzi ze schorzeniami wzroku jak też ludzi dobrze widzących.

Odpowiedzi na powyższe pytania prosimy przesyłać do 31.05.2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ankieta do pobrania

Lepsza jakość życia - szkolenia wyjazdowe

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku, informuje o planowanych szkoleniach grupowych wyjazdowych w 2017 roku. Szkolenia dofinansowane są ze środków PFRON, w ramach  konkursu „ Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” pt. „ Lepsza jakość życia”.

W bieżącym roku zostaną zorganizowane dwa szkolenia grupowe, siedmiodniowe dla 67 osób z dysfunkcją wzroku. Szkolenia odbędą się w pensjonacie „Helena, Danuta, Gabriela” we Wdzydzach, w miejscowości położonej nad jeziorem Gołuń, pojezierzu kaszubskim gdzie dominują lasy i jeziora.

 • Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach od 15-21 maj 2017r. (dla 40 osób)
 • Drugie szkolenie odbędzie się w dniach od 28 sierpnia- 03 września 2017r. (dla 27 osób). 

W pierwszej kolejności szkoleniem planujemy objąć osoby nowo ociemniałe i nowo przyjęte do PZN w ostatnich latach,  lub takie, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu szkoleniu. Z uwagi na zmniejszenie dofinansowania z PFRON, została zmniejszona ilość  uczestników szkolenia, dlatego pod uwagę będziemy brali kolejność zgłoszeń.

Ważna informacja - w szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z ZOON i ZUS, nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają tylko orzeczenie z MSWiA, KRUS. Na wszystkie szkolenia planujemy wynajęcie autokaru na dowóz uczestników.

 • Wyjazd na pierwsze szkolenie nastąpi w dniu 15 maja 2017r (poniedziałek) o godz. 10, spod siedziby okręgu pomorskiego PZN w Gdańsku- Wrzeszczu ul. Jesionowa 10, przyjazd do pensjonatu na obiad. Powrót 21 maja w godzinach popołudniowych.
 • Wyjazd na drugie szkolenie nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 10, także spod siedziby okręgu pomorskiego, przyjazd do pensjonatu na obiad. Powrót 3 września w godzinach popołudniowych. 

Odpłatność za szkolenie wynosi 160 zł od osoby, kwotę tą prosimy wpłacić na Polski Związek Niewidomych okręg Pomorski ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk  konto nr 96116022020000000027877555 z dopiskiem odpłatność uczestników. Wpłaty prosimy dokonać najpóźniej do 05 maja 2017r.    

Program zajęć będzie obejmował:

 • czynności życia codziennego,
 • orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się z białą laską,
 • wykłady z zakresu ulg i przywilejów, dotacji celowych, 
 • pokaz filmów instruktażowych i audiodeskrypcją,
 • zajęcia z zakresu pisma punktowego,
 • rehabilitację społeczną (wycieczki piesze, zabawę integracyjną, itp).

Przy zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych: - imię i nazwisko, adres, PESEL, stopień niepełnosprawności, czy występuje dodatkowa niepełnosprawność, kontaktowy numer telefonu (zwrócić uwagę na ważność orzeczenia o niepełnosprawności).   Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt, z kołem powiatowym zgodnie z miejscem zamieszkania lub OP PZN Gdańsk ul. Jesionowa 10 tel.fax 58 341-26-83   lub 724888821 Krystyna Dzióbek e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 724888824 Magdalena Niesiołowska, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń na szkolenia upływa 5 maja 2017r.

Dodatkowe informacje