Jak zostać członkiem PZN

Kto może należeć do Polskiego Związku Niewidomych:

 • dzieci do 16 roku życia, posiadające orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względu na wzrok,
 • osoby posiadające orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o drugiej lub pierwszej grupie inwalidzkiej ze względu na wzrok,
 • osoby posiadające orzeczenie Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczające całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność i samodzielnej egzystencji ze względu na wzrok,
 • osoby posiadające orzeczenie wydane przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok; kod 04-O.


Osoba niewidoma lub słabowidząca starająca się o przyjęcie do PZN musi załączyć następujące dokumenty:

 • oryginał i ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne,
 • dowód osobisty lub nr PESEL w przypadku dzieci.

Dokumenty składa się w kole powiatowym PZN
zgodnym z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Opłaty członkowskie:

 • Legitymacja - 5,00 zł
 • Składki członkowskie - 48,00 zł/rok lub 24,00 zł/pół roku
 • Młodzież ucząca się  - 36,00 zł/rok lub 18,00 zł/pół roku
 • Dzieci do 16 roku życia  - nie opłacają składki członkowskiej.

 

Dodatkowe informacje